Вторник, 20.02.2018, 04:52
Приветствую Вас Гость | RSS


Меню сайта
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Яндекс.Метрика
Форма входа

Каталог статей

Главная » Книги » Мои книги

Кругляк Б.С. Бухгалтерський облік на підприємствах. Навчальний посібник. Хмельницький: 2006, 632 с.Все книги скачиваются через наш абсолютно ЧИСТЫЙ загрузчик (без рекламы и т.п.). Скачав загручик с этой страницы, после его установки вы автоматически скачаете книгу "Кругляк Б.С. Бухгалтерський облік на підприємствах. Навчальний посібник. Хмельницький: 2006, 632 с."

СКАЧАТЬ КНИГУ:
"Кругляк Б.С. Бухгалтерський облік на підприємствах. Навчальний посібник. Хмельницький: 2006, 632 с."

Навчальний посібник охоплює теоретичні та юридичні матеріали ведення обліку. У ньому викладено основні питання теорії бухгалтерського обліку: предмету, методу, організації управлінського та фінансового обліку, а також нормативно-правові питання обліку.
У першому розділі посібника розглянуто план рахунків, методику його моделювання та застосування, чинні форми обліку та його інформаційна структура.
У розділі II у встановленій послідовності викладено організацію облікової інформації, починаючи з необоротних активів і закінчуючи порядком складання фінансової звітності.
Посібник рекомендовано для студентів економічних спеціальностей ВНЗ, коледжів, практикуючих бухгалтерів, акціонерів, фінансистів та інших спеціалістів, які цікавляться питаннями обліку та звітності.
Зміст:

ЧАСТИНА І
ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

РОЗДІЛ І
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
1.1. Поняття обліку, його сутність та визначення
1.2. Нормативно-правове регулювання обліку та звітності
1.3. Організація управлінського та фінансового обліку в сучасних умовах
1.4. Принципи формування системи бухгалтерського обліку
1.5. Закон України про облік та фінансову звітність і його роль в обліковій політиці
1.6. Облікова політика підприємства
1.7. Правове регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності
1.8. Фінансовий облік, як складова частина б/о
1.9. Інформаційна структура бухгалтерського обліку
1.10. Сутність рахунків та їх будова
1.11. План рахунків та його характеристики
1.12. План рахунків бухгалтерського обліку
1.13. Форми бухгалтерського обліку і їх застосування
1.14. Моделювання і його значення в методології обліку

ЧАСТИНА II
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ У ПІДПРИЄМСТВАХ

РОЗДІЛ ІІ
ОБЛІК НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ
2.1. Поняття необоротних активів, їх класифікація та характеристика
2.2. Поняття основних засобів, їх характеристика та завдання обліку
2.3. Класифікація та оцінка основних засобів
2.4. Документування основних засобів
2.5. Облік надходження основних засобів
2.6. Облік землі та витрат на її поліпшення
2.7. Первинний та аналітичний облік основних засобів
2.8. Облік зносу та амортизації необоротних активів
2.9. Облік оренди (лізинги) основних засобів
2.10. Облік вибуття основних засобів
2.11. Облік інших необоротних активів
2.12. Облік тимчасових (нетитульних ) споруд
2.13. Облік нематеріальних активів
2.14. Облік інших необоротних та матеріальних активів
2.15. Характеристика рахунків інших необоротних активів
2.16. Бухгалтерський та аналітичний облік необоротних активів
2.17. Облік зносу та списання нематеріальних активів
2.18. Облік капітальних інвестицій
2.19. Первинний та аналітичний облік капітальних інвестицій
2.20. Облік інвестицій в придбання основних засобів
2.21. Облік інвестицій в придбання інших необоротних матеріальних активів
2.22. Облік капітальних інвестицій в придбання (створення) нематеріальних активів
2.23. Облік формування основного стада
2.24. Облік орендних та лізингових операцій по необоротних активах
2.25. Інвентаризація необоротних активів
2.26. Облік фінансових інвестицій
2.27. Оцінка фінансових інвестицій
2.28. Документальний облік довгострокових фінансових інвестицій
2.29. Облік довгострокових фінансових інвестицій

РОЗДІЛ ІІІ
ОБЛІК ЗАПАСІВ, ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ І ТОВАРІВ
3.1. Загальні положення обліку запасів, їх класифікація та завдання обліку
3.2. Оцінка засобів
3.3 Організація обліку виробничих запасів
3.4 Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів
3.5 Облік браку та напівфабрикатів
3.6. Облік готової продукції, поняття, її класифікація та оцінка
3.7. Первинний облік готової продукції
3.8. Організація синтетичного обліку та кореспонденції рахунків

РОЗДІЛ IV
ОБЛІК КОШТІВ, РОЗРАХУНКІВ ТА ІНШИХ АКТИВІВ
4.1. Загальні положення організації, зберігання та руху коштів
4.2. Облік касових операцій
4.3. Рахунки в банку і порядок їх відкриття
4.4. Виписки банку та їх використання
4.5. Синтетичний та аналітичний облік банківських операцій
4.6. Облік фінансових інвестицій
4.7. Звітність про рух грошових коштів
4.8. Облік виданих та одержаних векселів

РОЗДІЛ V
ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ ТА ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
5.1. Загальні засади
5.2. Облік довгострокових зобов’язань та позик. Поняття та види зобов’язань, їх характеристика
5.3. Облік довгострокових кредитів банків
5.4. Облік довгострокових векселів виданих
5.5. Облік довгострокових зобов’язань по облігаціях
5.6. Облік довгострокових зобов’язань з оренди
5.7. Облік відстрочених податкових та інших зобов’язань
5.8. Облік витрат майбутніх періодів

РОЗДІЛ VI
ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З БЮДЖЕТОМ
6.1. Облік податків
6.2. Облік розрахунків по страхуванню
6.3. Облік розрахунків з підзвітними особами
6.4. Облік розрахунків з оренди
6.5. Облік розрахунків за претензіями
6.6. Операційна оренда
6.7. Облік забезпечення зобов’язань

РОЗДІЛ VII
ОБЛІК ТВАРИН НА ВИРОЩУВАННІ І ВІДГОДІВЛІ
7.1. Завдання та об’єкти обліку
7.2. Економічний зміст, оцінка та порядок обліку надходження тварин та птиці
7.3. Оцінка і методика обліку приплоду та приросту живої маси
7.4. Облік руху тварин в господарстві
7.5. Облік тварин на виробничих підрозділах
7.6. Інвентаризація тварин та її відображення в обліку
7.7. Організація синтетичного та аналітичного обліку тварин на вирощуванні та відгодівлі
7.8. Організація обліку тварин в господарстві

РОЗДІЛ VІІІ
ОБЛІК ПРАЦІ ТА ЇЇ ОПЛАТИ
8.1. Економічний зміст та завдання обліку
8.2. Організація трудових відносин на підприємстві
8.3. Первинний облік праці та її оплати
8.4. Форми і види оплати
8.5. Організація первинного обліку праці та оплати праці
8.6. Організація синтетичного обліку розрахунків по оплаті праці

РОЗДІЛ IX
ОБЛІК ЗАТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО
9.1. Завдання обліку виробництва
9.2. Зміст витрат та їх класифікація
9.3. Класифікація витрат за елементами
9.4. Облік допоміжних виробництв
9.5. Організація обліку витрат за елементами на виробництві

РОЗДІЛ X
КАЛЬКУЛЯЦІЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ (РОБІТ, ПОСЛУГ)
10.1. Методологічні аспекти узагальнення витрат з калькуляції
10.2. Методи та варіанти калькуляції, їх характеристика
10.3. Облік відхилень від норм
10.4. Визначення собівартості робіт та послуг допоміжних підприємств
10.5. Визначення собівартості послуг автотранспорту
10.6. Визначення собівартості електроенергії
10.7. Облік витрат та калькуляція собівартості теплоенергії
10.8. Облік витрат та калькуляція собівартості води
10.9. Облік витрат та калькуляція собівартості газопостачання

РОЗДІЛ XI
ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
11.1. Сутність капіталу, його класифікація та характеристика
11.2. Облік власного капіталу
11.3. Облік статутного капіталу
11.4. Облік пайового капіталу
11.5. Облік неоплаченого та вилученого капіталу
11.6. Облік додаткового і резервного капіталу
11.7. Облік нерозподілених прибутків (непокритих збитків)
11.8. Звіт про власний капітал, складання та використання

РОЗДІЛ XII
ОБЛІК ДОХОДІВ ТА ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
12.1. Поняття доходів їх сутність та характеристика
12.2. Облік доходів від реалізації продукції, робіт, послуг
12.3. Первинний та аналітичний обік доходів
12.4. Облік доходів і витрат від іншої операційної діяльності
12.5. Облік доходів та витрат фінансової діяльності
12.6. Облік доходів та витрат від участі в капіталі
12.7. Облік доходів і витрат від надзвичайних подій
12.8. Контроль доходів та витрат при формування фінансових результатів
12.9. Порядок формування та обліку фінансових результатів
12.10. Характеристика рахунку 79 "Фінансові результати”
12.11. Облік формування фінансових результатів
12.12. Облік використання прибутків
12.13. Звіт про фінансові результати, порядок його складання
12.14. Облік покриття збитків

РОЗДІЛ XIII
ОБЛІК НА ПОЗАБАЛАНСОВИХ РАХУНКАХ
13.1. Зміст позабалансових рахунків, їх види та характеристика
13.2. Облік активів, що знаходяться на відповідальному зберіганні

РОЗДІЛ XIV
ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ АКТИВІВ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ПІДПРИЄМСТВА
14.1. Поняття інвентаризації як методу бухгалтерського обліку
14.2. Мета проведення інвентаризації
14.3. Види інвентаризації та строки їх проведення
14.4. Методика та порядок проведення інвентаризації
14.5. Документальне оформлення результатів інвентаризації, обліку і звітності
14.6. Відображення результатів інвентаризації в обліку та звітності

РОЗДІЛ XV
БУХГАЛТЕРСЬКА І ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ
15.1. Поняття, види, призначення та характеристика звітності
15.2. Характеристика основних положень фінансової звітності
15.3. Звіт про фінансові результати (ф. №2) П(С)БО 3
15.4. Звіт про рух грошових коштів П(С)БО 4
15.5. Звіт про власний капітал П(С)БО 5

Категория: Мои книги | Добавил: credit (24.06.2010)
Просмотров: 9273 | Рейтинг: 3.8/6

Copyright MyCorp © 2018